Vanda naturskola
I naturskolan lär man sig om naturen i naturen

Fadderklassverksamheten

Syftet med Vanda naturskolas fadderklassverksamhet är att stöda skolornas och daghemmens naturpedagogiska arbete
samt att ge barnen möjligheter att vistas i naturen oberoende av daghemmets eller skolans läge. Lågstadieklasser,
förskolgrupper och några högstadieklasser har deltagit i verksamheten.

Under fadderåret reserveras fyra naturskoldagar för varje klass. Undervisningen sker i naturskolan och dess näromgivning
i Sottungsby. Programmet är färdigt planerat av naturskolans lärare och utarbetas ännu tillsammans med klassens lärare.

Till programmet hör utflykter, naturupplevelser, undersökningar och inlärning genom lek. Under året bekantar barnen sig
med insekter, växter, däggdjur och fåglar. Naturskolans hus är över 100 år gammalt och är ett äventyr i sig.

Under året som fadderklass ökar vanan att göra utflykter. Fadderklassernas lärare kan också uppmuntra andra lärare i den
egna skolan att göra naturutfärder. Eftersom det är roligt att göra saker tillsammans kan t.ex. två klasser från samma årskurs
ansöka om att bli fadderklasser samma år.

Ansökningsblankett läsår 2022-2023 hittar du här

Scroll to Top